user_mobilelogo

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van

Assistive Innovations BV

1              Algemeen

1.1   Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Assistive Innovations BV (hierna: "AI"), waarbij AI zich verbindt tot levering van producten aan koper.

1.2   De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper of andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3   Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door AI zijn overeengekomen.

1.4   Voor zover deze algemene voorwaarden ook in een andere taal dan het Engels zijn opgesteld, prevaleert in geval van strijdigheid steeds de Engelse tekst.

1.5   De term "schriftelijk" heeft de volgende betekenis: per brief, per fax of per e-mail.

2              Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

2.1   Alle aanbiedingen van AI zijn vrijblijvend.

2.2   Alle informatie en gegevens in productdocumentatie en prijslijsten, al dan niet in elektronische vorm, zijn slechts bindend voor zover zij door verwijzing uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn opgenomen.

2.3   Een overeenkomst komt tot stand nadat AI de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

2.4   Indien er overeenstemming wordt bereikt over betaling door middel van een kredietbrief, komt de betreffende overeenkomst pas tot stand nadat AI de betreffende onherroepelijke (bevestigde) kredietbrief volgens UCP 600 schriftelijk heeft aanvaard. Deze kredietbrief wordt geopend door een bank onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding door AI en wordt geopend uiterlijk vijf (5) werkdagen nadat AI de orderbevestiging heeft verzonden.

2.5   Elke overeenkomst komt tot stand op grond van de ontbindende voorwaarde dat de koper, uitsluitend volgens de kredietverzekeraar, voldoende kredietwaardig is.

2.6   Een aanbod of toezegging van een vertegenwoordiger van AI is slechts bindend voor zover deze dit schriftelijk bevestigt.

3              Prijzen

3.1   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen vermeld in Euro's, exclusief BTW en gebaseerd op af fabriek, Didam, Nederland (EXW, Incoterms versie van kracht op het moment van het sluiten van de overeenkomst).

3.2   De door AI genoemde prijzen zijn gebaseerd op de bestaande geldelijke voorwaarden, arbeidskosten, inkoopprijzen, accijnzen, belastingen en andere heffingen, subsidies en dergelijke die gelden voor de betreffende overeenkomst. Indien een of meer van deze kostprijsbestanddelen na het sluiten van de overeenkomst, maar voordat de betreffende producten zijn geleverd, stijgen, is AI gerechtigd om een redelijke prijsstijging aan de koper door te berekenen.

3.3   Indien AI en de koper een prijs in USD overeenkomen en de wisselkoers van de USD op de datum van de orderbevestiging met 10% of meer afwijkt van de op de datum van levering geldende wisselkoers van de USD, dient een aanvullende betaling aan AI plaats te vinden.

4              Levering

4.1   De leveringsvoorwaarden worden per transactie overeengekomen. Alle leveringsvoorwaarden zijn van toepassing conform de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende lncoterms.

4.2   De levertijden worden per transactie vastgesteld. De levertijd vangt aan op het moment dat de betreffende overeenkomst is gesloten en AI ook de eventueel overeengekomen of vooruitbetaalde zekerheid voor betaling heeft aanvaard. Tenzij anders is overeengekomen, geldt een opgegeven levertijd nimmer als fatale termijn. AI is niet eerder in verzuim met de levertijd dan nadat de koper haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld waarbinnen AI in de gelegenheid is om de levering uit te voeren en deze laatste dit alsnog nalaat.

4.3   AI is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van te late levering indien en voor zover deze te wijten is aan omstandigheden waarop AI geen vat heeft en die te wijten zijn aan omstandigheden die buiten haar macht en risico vallen, waaronder begrepen de laattijdige of niet-nakoming door haar leveranciers of de door haar ingeschakelde vervoerder.

4.4   Bij overschrijding van de levertijd is de koper niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren of te ontbinden, tenzij de levertijd met meer dan 12 weken wordt overschreden, zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding.

4.5   Het niet (tijdig) nakomen van de betalingsverplichting door de koper heeft tot gevolg dat de leveringsplicht van AI wordt opgeschort.

4.6   AI behoudt zich het recht voor om een levering in gedeelten uit te voeren. Elke deellevering wordt geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen. AI heeft het recht om voor elke deellevering betaling te eisen alvorens over te gaan tot een andere deellevering.

5              Betaling

5.1   AI heeft te allen tijde het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te eisen. Voor alle andere verkopen worden de betalingsvoorwaarden per transactie vastgesteld.

5.2   Bij niet-tijdige betaling wordt de koper geacht in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is en wordt hem de wettelijke rente voor zakelijke transacties in rekening gebracht over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, alsmede alle kosten die gemoeid zijn met de invordering van zijn vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten zullen nooit minder bedragen dan 15% van het te innen bedrag met een minimum van € 200, -.

5.3   Voorts is AI, behoudens de overige rechten die AI op grond van de wet of de overeenkomst heeft, gerechtigd om bij gebreke van tijdige betaling hetzij de verdere levering op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, zulks naar eigen goeddunken en onder voorbehoud van het recht van AI om vergoeding te vorderen van de schade die zij heeft geleden.

5.4   In ieder geval is de volledige koopprijs onmiddellijk opeisbaar indien de koper niet tijdig betaalt, hij failliet gaat, in surseance van betaling verkeert, onder curatele wordt gesteld, er beslag wordt gelegd op zijn bezittingen, hij overlijdt voor zover hij een natuurlijk persoon is, of in geval van liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de koper.

5.5   Bij of na het aangaan van de overeenkomst en vóór de uitvoering daarvan is AI gerechtigd van de koper zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal worden voldaan. Weigering van de koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft AI het recht haar verplichtingen op te schorten en uiteindelijk, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van door hem geleden schade.

6              Eigendomsvoorbehoud

6.1   Indien de levering plaatsvindt vóór de betaling van het gehele krachtens de overeenkomst verschuldigde bedrag, blijven de geleverde producten eigendom van AI totdat al hetgeen verschuldigd is voor de levering van die producten, met inbegrip van eventuele incassokosten en rente, alsmede al hetgeen verschuldigd is wegens niet-nakoming door de koper van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst, volledig is betaald.

6.2   Zolang de eigendom van de producten niet op de koper is overgegaan, is hij niet gerechtigd deze aan een derde over te dragen, tot zekerheid aan te bieden, te bezwaren, te verpanden of anderszins ter beschikking van een derde te stellen. Niettemin heeft de koper het recht deze producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verkopen. De koper zal AI te allen tijde helpen haar eigendomsrecht uit te oefenen. Zolang het eigendomsvoorbehoud van toepassing is, is de koper verplicht AI toegang te verlenen tot zijn gebouwen en terreinen.

6.3   Op eerste verzoek van AI is de koper verplicht de vorderingen die hij op de door AI geleverde producten, die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en aan zijn kopers zijn verkocht, aan AI te verpanden.

7              Klachten

7.1   De koper is verplicht de producten bij aflevering te controleren op eventuele gebreken. Indien de koper nalaat de gebreken binnen acht werkdagen na de datum van levering te melden, wordt de koper geacht de geleverde producten te hebben goedgekeurd en worden reclames niet meer in behandeling genomen.

7.2   Het product kan alleen voor rekening en risico van de koper worden geretourneerd en alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van AI.

7.3   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, schort een klacht de betalingsverplichting van de koper niet op, ook niet als AI een retourzending goedkeurt.

7.4   De klacht moet een beschrijving van het gebrek bevatten en AI moet op eerste verzoek in de gelegenheid worden gesteld de klacht te onderzoeken.

8              Garantie

8.1   AI garandeert dat de producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop door de koper, geverifieerd door een aankoopbon. Deze garantieperiode zal nooit langer duren dan 18 maanden na levering door AI aan de koper. De garantie geldt alleen voor producten waarvoor AI de volledige betaling heeft ontvangen.

8.2   Indien en voor zover producten of enig onderdeel daarvan niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoen, zal AI naar eigen goeddunken de gebrekkige producten vervangen of repareren dan wel de gebrekkige producten terugnemen naar gelang van de omvang van de gebrekkige levering en de koper crediteren voor de koopprijs, ervan uitgaande dat de koper een klacht heeft ingediend overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 en AI deze klacht heeft erkend.

8.3   Onderdelen die vrijkomen als gevolg van een vervanging, blijven/worden eigendom van AI.

8.4   Er is geen garantie van toepassing in het geval dat:

-      het product niet goed wordt onderhouden of niet wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen en instructies;

-      het product gebrekkig is gerepareerd of gewijzigd door de koper of door derden;

-      het gebrek wordt veroorzaakt door een omstandigheid die hoofdzakelijk te wijten is aan een omstandigheid die buiten het product is gelegen of van buiten het product afkomstig is;

-      het vermeende gebrek het gevolg is van normale slijtage; of

-      koper het product na ontdekking van het gebrek is blijven gebruiken, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van AI voor ononderbroken gebruik is verkregen.

9              Aansprakelijkheid

9.1   Behoudens in geval van wettelijke aansprakelijkheid op grond van bepalingen van dwingend recht en een opzettelijk handelen of nalaten, of grove nalatigheid van AI, is elke aansprakelijkheid van AI voor enige schade uitgesloten. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, inclusief gederfde winst of schade als gevolg van niet tijdige levering, is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2   De totale aansprakelijkheid van AI jegens de koper op grond van enige theorie of grond is te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het betrokken product of tot dat deel van de netto factuurwaarde waarmee een vordering tot schadevergoeding direct of indirect verband houdt.

9.3   De koper vrijwaart AI voor elke aanspraak van een derde partij waarvoor AI volgens deze voorwaarden niet aansprakelijk is.

10            Overmacht

10.1 In geval van oorlog, burgerlijke onlusten, oproer, brand, andere rampen en alle andere omstandigheden die buiten de macht van AI liggen, ongeacht of dit al dan niet plaatsvindt op haar terreinen, bij haar leveranciers of de door haar ingeschakelde vervoerder, of in geval van enige wijziging in omstandigheden die van dien aard zijn dat van AI redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen nakomt, heeft AI het recht haar offertes in te trekken, leveringen op te schorten of enige relevante overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, en is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding.

10.2 Indien AI zich op overmacht beroept, zal zij de koper daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, alsmede van de beëindiging daarvan.

10.3 Indien AI reeds een gedeelte van de overeenkomst heeft uitgevoerd, is de koper verplicht de koopprijs te betalen voor alle producten die zijn geleverd.

11            Opschorting en beëindiging

11.1 Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van een door hem aangegane overeenkomst, indien er redenen zijn om te vrezen dat dit zal gebeuren, of indien de koper surseance van betaling, faillissement of liquidatie van zijn bedrijf aanvraagt, heeft AI het recht de betreffende overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op te schorten of te ontbinden en is zij niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding.

11.2 Elke vordering van AI met betrekking tot een deel van de overeenkomst die reeds is uitgevoerd, of schade geleden als gevolg van de opschorting of beëindiging daarvan, waaronder begrepen gederfde winst, is met onmiddellijke ingang opeisbaar.

11.3 Indien de koper de overeenkomst ontbindt, is AI gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst in rekening te brengen en, naar keuze van AI en afhankelijk van de reeds uitgevoerde leveringen, 30% tot 100% van de contractprijs.

12            Intellectuele eigendomsrechten

12.1 AI behoudt zich al haar intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de producten die zij levert.

12.2 Het is de koper niet toegestaan het geleverde product geheel of gedeeltelijk te wijzigen, noch enig ander merk op het product aan te brengen, het desbetreffende merk op een andere wijze te gebruiken of het op eigen naam te registreren.

13            Toepasselijk recht en forum

13.1 Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die AI aangaat, worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht.

13.2 In geval van een geschil is de bevoegde rechter in Arnhem, Nederland, bevoegd het geschil te behandelen, tenzij AI ervoor kiest het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter elders

13.3 Het bepaalde in artikel 13.2 laat onverlet het recht van AI om een schikking te verkrijgen door middel van arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel volgens het Conciliatie- en Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel door één of meer arbiter(s). De plaats van arbitrage is Amsterdam, Nederland. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Engelse taal.

Wij maken op deze website geen gebruik van eigen cookies. Tijdens je bezoek worden er wel cookies door derden geplaatst. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en ons helpt bij het verbeteren van de website en gebruikservaring.
Ok